Vyhľadávanie tovaru Informácie Partneri
Tu sa nachádzate: / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Potvrdením objednávky kupujúci výslovne súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami našej spoločnosti.
 2. Ceny uvedené v našom elektronickom obchode na webovej stránke www.predaj-kotlov.sk , platia pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu. Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Všetky ceny sú zmluvné a konečné. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru (ak ide o tovar, ktorý nie je na sklade), ak nie je dohodnuté inak, predávajúci neručí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 3. Pre objednanie tovaru na našich webových stránkach kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. V prípade uzatvorenia nakupovania pokračujte v súlade s ďalšími pokynmi pri objednávaní.
 4. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme emailom, alebo telefonicky. V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať na telefónnom čísle uvedenom vo Vašej objednávke v čo najkratšom možnom čase.
 5. Tovar zasielame až po jeho úhrade na účet našej spoločnosti č.ú.: 3039060258/0200 vedený v: VUB Poprad a to prostredníctvom zmluvného prepravcu (dopravné podmienky), alebo Slovenskou poštou formou balíka1. triedy do 5kg.
 6. Dodacia lehota uvedená pri vytváraní objednávky znamená, do koľkých dní daný tovar odosielame. K tejto dobe treba pripočítať bežne 1-5 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu ku vám Slovenskou poštou, prípadne 24 hodín pre doručenie kuriérskou službou.
 7. Tovar si po internetovej objednávke môžete vyzdvihnúť aj osobne priamo na našej adrese pri zachovaní ceny z internetového obchodu.
 8. Spolu dodaním tovaru bude kupujúcemu doručený aj doklad o prebratí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci spravidla pri predaní tovaru, v niektorých prípadoch poštou. V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu obchodu.
 9. Ak si kupujúci praje zrušiť svoju objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, je povinný čo najskôr nás kontaktovať a uviesť číslo jeho objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak ho kupujúcemu už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky budeme kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e- mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého cenu zaplatil, pokiaľ sa nedohodneme inak.
 10. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru 12 mesiacov, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, ak nie je uvedené inak. Záručné podmienky sú uvedené v záručnom liste aj s návodom na obsluhu, ktoré sú dodané s tovarom. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť najmä za:
  A. -oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
  B. -oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
  C. -poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 11. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky v pracovné dni na 0903 600 850 Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.
 12. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na našu adresu, prípadne doručte osobne. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
 13. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol. Pri bazárovom tovare nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.
 14. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v lehote do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na našu adresu, prípadne doručiť osobne na našu adresu. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.
 15. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:
  A. -tovar je mechanicky poškodený
  B. -tovar nie je kompletný (vrátene príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)
  C. -keď to povaha výrobku neumožňuje
 16. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.
 17. Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Predávajúci môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých kupujúcich. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).
 18. Obrázky môžu byť len ilustratívne. Bolo vynaložené maximálne úsilie, aby informácie na tejto stránke boli čo najpresnejšie a aktualizované k dátumu pridania jednotlivých produktov. Všetky práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od našej spoločnosti zakázané.
Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 24.11.2010. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.